Chương Trình 1248 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)


Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

HumanRightsDayforVietnam2016

Các Anh Chị,

Đây là chương trình lần thứ 1248 do THVN HTĐ thực hiện sau phần tin tức là phóng sự về cuộc biểu tình trước trụ sở Formosa Plastic tại Livingston New Jersey vào ngày 1/5/2016 và phóng vấn đặc biệt về ngày Hè Hội Ngộ kỳ 3 do Nhà Việt Nam sẽ được tổ chức tại NOVA Annandale Virginia ngày 21/5/2016

1. Tin Tức :

2. Phóng Sự Biểu Tình :

3. Phóng Vấn Đặc Biệt :

Enjoy Phúc THVN-HTD