Chương Trình 1250 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)


Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn
Đây là chương trình lần thứ 1250 do THVN-HTĐ thực hiện sau phần tin tức là phóng sự của biểu tình trước toà đại sứ Cộng Sản Việt Nam tại Washington DC ngày 15/5/2016

1: Tin tức :
2: Phóng Sự :

Enjoy

Phúc THVN-HTĐ