Phóng Sự Hình Ảnh Sinh Hoạt Gây Quỹ Cho Nghệ Sĩ Của Đoàn Cải Lương Hương Miền Nam‏


Courtesy of Mr. Nhat Hung

CaiLuongHuongMIenNam072316P01
You are invited to view Nhat Hung’s photo album: BUỔI TRÌNH DIỄN CỦA ĐOÀN CẢI LƯƠNG HƯƠNG MIỀN NAM GÂY QŨY TƯƠNG TẾ NGHỆ SĨ

CaiLuongHuongMIenNam072316P02

BUỔI TRÌNH DIỄN CỦA ĐOÀN CẢI LƯƠNG HƯƠNG MIỀN NAM GÂY QŨY TƯƠNG TẾ NGHỆ SĨ

CaiLuongHuongMIenNam072316P03

Jul 23, 2016

CaiLuongHuongMIenNam072316P04

by Nhat Hung

CaiLuongHuongMIenNam072316P06

View Album
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=6311710339608386097&authkey=Gv1sRgCKeu-ff-jYmV8gE&feat=email
Play slideshow
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=6311710339608386097&authkey=Gv1sRgCKeu-ff-jYmV8gE&feat=email&mode=SLIDESHOW
Message from Nhat Hung:

CaiLuongHuongMIenNam072316P07

BUỔI TRÌNH DIỄN CỦA ĐOÀN CẢI LƯƠNG HƯƠNG MIỀN NAM GÂY QŨY TƯƠNG TẾ NGHỆ SĨ. HÌNH ẢNH DO NHIẾP ẢNH GIA TRẦN ĐỊNH THỰC HIỆN.

CaiLuongHuongMIenNam072316P08

NHẤT HÙNG TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU

CaiLuongHuongMIenNam072316P09

If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=6311710339608386097&authkey=Gv1sRgCKeu-ff-jYmV8gE&feat=email
To share your photos or receive notification when your friends share photos, get your own free Picasa Web Albums account.

CaiLuongHuongMIenNam072316P10
CaiLuongHuongMIenNam072316P11