Chương Trình 1260 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)


Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

Các Anh Chị,

Đây là chương trình phát hình lần thứ 1260 do THVN-HTD thực hiện hàng tuần sau phần tin tức là phóng sự trại hè Kết Đoàn tại Shenadoah Meadows Fort Valley và Cội Nguồn 3 của Đoàn Cải Lương Hưong Miền Nam với chủ đề Hát cho mẹ Viêt Nam và Quê Hương.
1. Tin Tức :

2. Phóng Sự Trại Hè Kết Đoàn :
3. Phóng Sự Cội Nguồn 3:

Phúc THVNHTĐ