Điều Kiện Quan Trọng về Chủng Ngừa: Quý Vị Có Học Sinh Nào Nhập Học Lớp Sáu vào Tháng 9 Không?


Theo tin Trường Công Quận Fairfax trong Số Ấn Bản My FCPS – Family

Cập Nhật về cuộc Nghiên Cứu về Chánh Sách Chấm Điểm của FCPS
Nếu có, con em có thể cần một liều chủng tăng cường Tdap (Tetanus (uốn ván), diphtheria (bạch hầu), acellular pertussis (ho gà không tế bào)). Các học sinh lớp sáu không thể nhập học vào tháng chín nếu không đủ chứng từ đã có liều chủng tăng cường Tdap. Các phụ huynh hay giám hộ cần phải hỏi nhà cung cấp tư về chăm sóc sức khỏe, hay sở y tế, xem xét lại hồ sơ chủng ngừa của con em nếu không rõ là con em đã chủng liều tăng cường Tdap hay không.

Chứng từ phải được nộp cho nhân viên ghi danh trường càng sớm càng tốt. Một hồ sơ chủng ngừa có ký tên và đề ngày của bác sĩ ghi rõ con em đã đươc chủng ngừa nầy sẽ đòi hỏi phải có. Quý vị có thể gởi chứng từ bây giờ đến nhân viên ghi danh của trường, để đảm bảo con em đáp ứng điều kiện đòi hỏi nầy trước ngày đầu của niên học vào mùa thu.

Hệ Trường Công Quận Fairfax theo dõi việc tuân hành về đòi hỏi nầy của tiểu bang và học sinh nào không đáp ứng đòi hỏi trước ngày 6 Tháng Chín sẽ không thể nhập học.

Học sinh có thể được chủng ngừa như trường đòi hỏi tại bất cứ trạm y tế chủng ngừa nào của Sở Y Tế Quận Fairfax. Thông tin về các địa điểm và giờ làm việc của trạm y tế của sở y tế có thể tìm được tại http://www.fairfaxcounty.gov/hd/hdclinicsite.htm.

Thêm chi tiết về các điều kiện đòi hỏi và miễn trừ chủng ngừa có thể tìm được trong bản văn hiện hành Điều Lệ 2101 của FCPS và trên địa chỉ mạng của FCPS.

Nếu quý vị có bất cứ những điều gì thắc mắc, xin tiếp xúc với Sally Borkowski, chuyên viên sức khỏe trường, Sở Dịch Vụ Đặc Biệt, tại 571-423-4313 hay sally.borkowski@fcps.edu.
http://www.fcps.edu/otherlanguages/translations/PDF_FILES/publications/myfcps/current/vietnamese.pdf