Phóng Sự Hình Ảnh bầu Chủ Tịch Cộng Đồng, hai vị đồng Chủ Tịch và Văn Phòng Thường Trực


Theo tin của Nhất Hùng

baucucongdong2016nhathungp08
picnic2016sggd091016nhathungp09

baucucongdong2016nhathungp07
baucucongdong2016nhathungp06

baucucongdong2016nhathungp05

baucucongdong2016nhathungp04

baucucongdong2016nhathungp03

baucucongdong2016nhathungp02

baucucongdong2016nhathungp01