Phóng Sự Hình Ảnh Dạ Tiệc của Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt “Vinh Danh Quá Khứ – Nhìn Nhận Hiện Tại – Khuyến Khích Tương Lai”


Theo nguồn tin của Nhất Hùng

vausanhathung092416p01
vausanhathung092416p02

vausanhathung092416p03
vausanhathung092416p04

vausanhathung092416p05

vausanhathung092416p06

vausanhathung092416p07

vausanhathung092416p08

vausanhathung092416p09

vausanhathung092416p10

vausanhathung092416p11

vausanhathung092416p12

vausanhathung092416p13

vausanhathung092416p14

vausanhathung092416p15

vausanhathung092416p16

vausanhathung092416p17

vausanhathung092416p18