Tất cả những sinh hoạt đã ấn định trong các trường hay trên khuôn viên trường của FCPS vào ngày Thứ Bảy đều bị hủy bỏ


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Tất cả những sinh hoạt đã ấn định trong các trường hay trên khuôn viên trường của Hệ Trường Công Quận Fairfax vào ngày Thứ Bảy đều bị hủy bỏ (Tình Trạng 8), bao gồm:

sinh hoạt ngoại trình
các buổi thi đua liên trường
các buổi tập dượt
các chuyến du lịch để học hỏi
các khóa học và khóa đào tạo chuyên nghiệp
các lớp giáo dục cho người lớn và cộng đồng
các chương trình giải trí và chương trình cộng đồng cho các nhóm bên ngoài, không liên quan đến FCPS