Lễ Tưởng Niệm Nhị Vị Trưng Nữ Vương


Courtesy of Trinh Nguyen trong Đồng-hương Thân-hữu Cố Đô Huế

Vài ba ngày nữa : “Tưởng Niệm Công Đức Nhị Vị Trưng Nữ Vương”.

11 giờ Thứ Bảy này, này 4 tại Holmes Middle School, Alexandria, VA.

Các nữ-sinh Trưng Vương, Gia Long sẽ lễ tế và ca hát, hoạt-cảnh …

Diễn-giả : nữ-sĩ Trương Anh-Thụy -các năm trước là BS Mylene Huynh, LS Dương Như-Nguyện, GS Nguyễn-Lâm Kim-Oanh, KHG Dương Nguyệt-Ánh…