Thành phố Fairfax thu nhận những chiếc áo khoác và chăn mền mới và cũ sạch sẽ cho người tị nạn Syria tại City Hall cho tới thứ Hai ngày 4 tháng 12


Theo nguồn tin trên trang mạng của Thành phố Fairfax
Coats, Blankets Collected for Syrian Refugees Through 12/4

Post Date:11/16/2017

The City of Fairfax joins the 2017 Blanket & Coat Drive for Syrian Refugees, collecting new and clean, used coats and blankets of all sizes to be sent to Syrian refugees in Lebanon.

Please place donated items in the designated area in the City Hall Atrium. Donations will be accepted through Monday, December 4. City Hall hours are 8:30 a.m. to 5 p.m. weekdays.

The program, sponsored by the Nova Relief Center, is a cooperative program with local governments and nonprofit organizations throughout Northern Virginia.

Coats, Chăn Thu thập cho người tị nạn Syria qua 12/4
Ngày đăng: 11/16/2017
Thành phố Fairfax tham gia vào Sách Chăn và Chăn cho người tị nạn Syria năm 2017, thu thập những chiếc áo khoác và chăn mền mới và sạch sẽ, được sử dụng và tất cả các kích cỡ sẽ được gửi tới những người tị nạn Syria ở Lebanon.

Xin vui lòng đặt các đồ vật được tặng trong khu vực được chỉ định trong Tòa nhà City Hall. Các khoản đóng góp sẽ được chấp nhận vào thứ hai, ngày 4 tháng 12. Giờ làm việc của City Hall là 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều ngày thường.

Chương trình, được tài trợ bởi Nova Relief Center, là một chương trình hợp tác với các chính quyền địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận khắp Bắc Virginia.
http://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/5294/18?backlist=%2f