Hội thảo về Hỗ trợ Người Chăm Sóc Người Lớn Tuổi Bắt đầu từ Ngày 14 Tháng 12 năm 2017


Theo nguồn tin trên trang mạng của Thành phố Fairfax

Hội thảo về Hỗ trợ Người chăm sóc Người lớn tuổi bắt đầu từ 12/14

Ngày đăng: 11/21/2017 3:30 CH

“Chăm sóc bạn, chăm sóc cho tôi” là một loạt các hội thảo miễn phí được cung cấp qua Liên kết của Elder để cung cấp hỗ trợ tương tác và giáo dục cho người chăm sóc người cao tuổi. Trọng tâm là vận động và chăm sóc cho cả người chăm sóc và người nhận chăm sóc. Chương trình gặp nhau trong hai tuần mỗi tuần trong năm tuần với sự tập trung vào một mô-đun khác nhau mỗi phiên:

Ý nghĩa của việc chăm sóc là gì
Chăm sóc bản thân
Xây dựng mối quan hệ hợp tác
Ngăn ngừa và giải quyết các vấn đề
Tiếp cận và phát triển nguồn lực
Các buổi hội thảo được tổ chức vào các ngày Thứ Năm, bắt đầu từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 11 tháng 1 năm 2018 từ 13:30 đến 3 giờ 30 tối tại Nhà Thờ Baptist Calvary Hill, 9301 Đường Sông Little River ở Fairfax.

Không có lệ phí cho sự tham gia của người chăm sóc. Các dịch vụ chăm sóc thay thế có sẵn theo thang lệ trượt cho những người chăm sóc muốn tham dự, nhưng không thể sắp xếp cho người thân. Cần phải thông báo trước ba tuần nếu yêu cầu dịch vụ nghỉ ngơi.

Nhấp để đăng ký hoặc để biết thêm thông tin , vui lòng gọi: Kristin Martin (703) 324-7577, TTY: 711.
Workshop Series to Support Caregivers of Older Adults Begins 12/14
Post Date:11/21/2017 3:30 PM
“Caring for You, Caring for Me” is a series of free workshops offered through Elder Link to provide interactive support and education for caregivers of older adults. The focus is on advocacy and care for both the caregiver and care recipient. The program meets for two hours weekly for five weeks with a focus on a different module each session:

What it means to be a caregiver
Taking care of yourself
Building cooperative relationships
Preventing and solving problems
Accessing and developing resources
Workshops are held on Thursdays, beginning December 14 through January 11, 2018 from 1:30 p.m.-3:30 p.m. at Calvary Hill Baptist Church, 9301 Little River Turnpike in Fairfax.

There is no fee for caregiver participation. Respite services are available on a sliding fee scale for caregivers who would like to attend, but are unable to make arrangements for their loved one. Three weeks advanced notice is required if respite services are being requested.

Click to register or for additional information, please call: Kristin Martin (703) 324-7577, TTY: 711.
http://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/6509/18?backlist=%2f