Water Fairfax Tổ Chức Buổi Điều Trần Công Khai về Ngân Sách và Giá Nước mức phí, lệ phí và lệ phí vào lúc 6:30 tối ngày 14 tháng 12 năm 2017


Theo nguồn tin trên trang mạng của Thành phố Fairfax
Fairfax Water to Hold Public Hearing on Budget and Water Rates 12/14

Post Date:12/06/2017
Fairfax Water will conduct a public hearing on its proposed schedule of rates, fees, and charges at 6:30 p.m. December 14.

The hearing will be held in Fairfax Water’s offices at 8570 Executive Park Avenue, Fairfax, VA.

Proposed changes to the rates can be viewed on our website at www.fairfaxwater.org/rates. The 2018 Proposed Budget can be found at www.fairfaxwater.org/current/proposed_budget.htm.

Information: www.fairfaxwater.org, 703-698-5600.

http://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/6579/18?backlist=%2f

Nước Fairfax tổ chức Phiên Điều trần Công khai về Ngân sách và Giá nước 12/14
Ngày đăng: 12/06/2017
Fairfax Water sẽ tiến hành một cuộc điều trần công khai về lịch trình đề xuất về các mức phí, lệ phí và lệ phí vào lúc 6:30 tối ngày 14 tháng 12.

Buổi điều trần sẽ được tổ chức tại văn phòng của Fairfax Water tại 8570 Executive Park Avenue, Fairfax, VA.

Những thay đổi được đề xuất về mức phí có thể được xem trên trang web của chúng tôi tại www.fairfaxwater.org/rates . Ngân sách đề xuất năm 2018 có thể tìm thấy tại www.fairfaxwater.org/current/proposed_budget.htm .

Thông tin : www.fairfaxwater.org , 703-698-5600.
http://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/5294/18?backlist=%2f