Những Sinh Hoạt của FCPS hay Đã Ấn Định trên Khuôn Viên Trường của Quận Fairfax vào Buổi Chiều và Tối Thứ Ba Ngày 20 Tháng 3 Năm 2018 Đều Bị Hủy Bỏ


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Những sinh hoạt của FCPS vào buổi chiều và tối hôm nay đều bị hủy bỏ
Tất cả những sinh hoạt đã ấn định trong các trường công hay trên khuôn viên trường của Quận Fairfax vào buổi chiều và tối ngày hôm nay đều bị hủy bỏ, gồm những chương trình sau:

sinh hoạt ngoại trình
các buổi thi đua liên trường
các buổi tập dượt
các chuyến du lịch để học hỏi
các chương trình sau giờ học bậc trung cấp
các khóa học và khóa đào tạo chuyên nghiệp
các lớp giáo dục cho người lớn và cộng đồng
các chương trình giải trí và chương trình cộng đồng cho các nhóm bên ngoài, không liên quan đến FCPS