Thành Phố Fairfax Mở Hai Ngày Để Thu Thập ý Kến ​​của Cộng Đồng về các Loại Sử Dụng Đất Tương Lai và Bản Đồ cho Kế Hoạch Năm 2035


Theo nguồn tin Google translate trên mạng của Thành Phố Fairfax

Bản đồ sử dụng đất trong tương lai

Bản đồ Sử dụng Đất Tương lai xác định loại hình phát triển và tái phát triển được hình dung trong thành phố và chỉ ra nơi nó nên – hoặc không nên – xảy ra. Nó không nhất thiết cho thấy việc sử dụng đất như hiện nay. Thay vào đó, nó là một tầm nhìn về cách Thành phố dự kiến ​​tăng trưởng thích hợp trong vòng 15 đến 20 năm tới. Các loại hình sử dụng đất sẽ được hiển thị trên bản đồ thông báo các loại hình sử dụng và tính chất của sự phát triển được hình dung trong toàn Thành phố.

Nhân viên sẽ có mặt tại hai nhà mở để thu thập ý kiến ​​của cộng đồng về các loại sử dụng đất tương lai và bản đồ cho Kế hoạch Tổng thể năm 2035.

Thứ bảy, 14 tháng 4 – 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng – Tòa thị chính Cũ – Thêm vào lịch của tôi
Thứ ba, 17 tháng 4 – 7 giờ tối đến 9 giờ tối – Trung tâm Cộng đồng Sherwood – Thêm vào lịch của tôi
Một bài trình bày tóm tắt sẽ được đưa ra vào đầu mỗi sự kiện.
Future Land Use Map

The Future Land Use Map defines the type of development and redevelopment envisioned in the city and specifies where it should — or should not — occur. It does not necessarily show land uses as they exist today. Rather, it is a vision of how the City foresees appropriate growth over the next 15 to 20 years. The land use categories that will be shown on the map communicate the types of uses and character of development envisioned throughout the City.

Staff will be at two open houses to gather community input on the proposed Future Land Use categories and map for the 2035 Comprehensive Plan.

Saturday, April 14 – 9 am to 11 AM – Old Town Hall – Add to my calendar
Tuesday, April 17 – 7 pm to 9 pm – Sherwood Community Center – Add to my calendar
A brief presentation will be given at the beginning of each event.D