Thành phố Fairfax Thông Báo Đóng Cửa & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ và Sinh hoạt Ngày Lễ Chiến sĩ trận vong Hoa kỳ 2018


Theo nguồn tin translation of Google trên mạng của thành phố Fairfax

Đóng cửa ngày lễ: Ngày tưởng niệm
Ngày đăng: 05/21/2018
29 tháng 5 – Ngày tưởng niệm

Văn phòng chính quyền thành phố – khép kín
Tòa án quận chung – đã đóng cửa
Trung tâm tái chế – đóng cửa
Xe buýt CUE chạy theo lịch trình Thứ Bảy
Bảo tàng và Trung tâm Du khách Fairfax – mở cửa
Từ chối và tái chế không được thu thập ; Các tuyến đường thứ Hai và thứ Ba được thu thập vào thứ Ba, 5/30 (thu gom rác sân vườn sẽ bị trì hoãn; xin vui lòng để lề đường để thu gom)
30 tháng 5

Thứ hai và thứ ba từ chối và tái chế các tuyến đường được thu thập ( thu rác sân vườn sẽ bị trì hoãn cho đến thứ tư hoặc sau đó, xin vui lòng để lề đường để thu thập)
Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax

Holiday Closures: Memorial Day
Post Date:05/21/2018
May 29 — Memorial Day

City government offices —closed
General District Court — closed
Recycling Center — closed
CUE Bus runs on a Saturday schedule
Fairfax Museum and Visitor Center — open
Refuse and recycling are not collected; Monday and Tuesday routes are collected on Tuesday, 5/30 (yard waste collection will be delayed; please leave at curb for collection)
May 30

Monday and Tuesday refuse and recycling routes are collected (yard waste collection will be delayed until Wednesday or later; please leave at curb for collection)

http://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/4270/18?backlist=%2f
http://www.fairfaxva.gov/about-us/news