Thành Phố Fairfax mời tham gia vào một cuộc khảo sát để thu thập kiến ​​của cộng đồng về các vấn đề sức khỏe


Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax

Thành Phố Fairfax mời tham gia vào một cuộc khảo sát để thu thập kiến ​​của cộng đồng về các vấn đề sức khỏe
Đi khảo sát y tế cộng đồng
Ngày cuối: 2018/10/18 16:30
Làm thế nào để chất lượng sống của chúng ta ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc?

cư dân thành phố được mời tham gia vào một cuộc khảo sát để thu thập kiến ​​của cộng đồng về các vấn đề sức khỏe liên quan đến. Cuộc khảo sát được tiến hành bởi một nhóm làm việc trong khu vực đại diện cho Inova Hệ thống Y tế và Fairfax, Hoàng tử William, Loudoun, Arlington, và Sở Y tế Alexandria.

Kết quả của cuộc khảo sát ẩn danh này sẽ được sử dụng để thông báo cho nỗ lực không ngừng để làm cho Fairfax một cộng đồng lành mạnh hơn.

Tất cả những ai sống, làm việc, và chơi trong cộng đồng Fairfax được khuyến khích tham gia khảo sát.

Cuộc khảo sát có sẵn trong một số ngôn ngữ. PDF hoặc bản in có thể được cung cấp theo yêu cầu. Cuộc khảo sát có sẵn thông qua Thứ 4 Tháng 10 31 tại địa chỉ: https://www.livehealthynova.org

Thông tin: LiveHealthy@fairfaxcounty.gov , 703-246-8856 (TTY: 711).
Take the Community Health Survey
Post Date:10/18/2018 4:30 PM
How does our quality of life affect our health and well-being?

City residents are invited to participate in a survey to gather community input on health-related issues. The survey is being conducted by a regional workgroup representing Inova Health System and the Fairfax, Prince William, Loudoun, Arlington, and Alexandria Health Departments.

The results of this anonymous survey will be used to inform ongoing efforts to make Fairfax a healthier community.

All who live, work, and play in the Fairfax community are encouraged to take the survey.

The survey is available in several languages. PDFs or printed copies can be provided upon request. The survey is available through Wednesday, October 31 at: https://www.livehealthynova.org

Information: LiveHealthy@fairfaxcounty.gov, 703-246-8856 (TTY: 711).
https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/7878/18?backlist=%2f%3fsplash%3dhttps%253a%252f%252fresults.elections.virginia.gov%252fvaelections%252f2018%252520June%252520Republican%252520Primary%252fSite%252fLocality%252fFAIRFAX%252520CITY%252fIndex.html%26____isexternal%3dtrue