Tham dự buổi họp Giao thông vận tải Interactive tại tòa thị sảnh ngày 10 tháng 6 năm 2019


Theo tin Google Translation City of Fairfax

Tham dự Hội nghị Giao thông vận tải Interactive tại City Hall ngày 10 tháng 6
Ngày cuối: 2019/06/07 16:00
Hãy đến với Phụ lục City Hall lúc 7 giờ tối ngày 10 tháng 6 để thảo luận với Giám đốc Vận tải Wendy Sanford mà đường giao thông, nút giao thông và còn thua xa thành phố nên ưu tiên tài trợ.

Tại buổi làm việc, bạn được mời để chia sẻ ý kiến ​​của bạn sử dụng một công cụ live-bỏ phiếu, trong đó sẽ ghi lại những suy nghĩ và ý tưởng của bạn trong thời gian thực sử dụng một ứng dụng bỏ phiếu.

Bộ phận Vận tải sẽ sớm áp dụng cho nhà nước và kinh phí vận tải địa phương, và chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi hiểu – và có thể ưu tiên – các dự án quan trọng nhất đối với công dân của chúng tôi.

Phản hồi của bạn sẽ tham mưu cho thành phố Kế hoạch Giao thông vận tải đa phương thức , một tầm nhìn dài hạn để duy trì kết nối khu vực, cung cấp thêm nhiều lựa chọn giao thông, và đưa ra quyết định chiến lược về cách cải thiện giao thông ở Fairfax. Các chương trình hai năm sẽ giúp thành phố làm cho các quyết định chiến lược bằng cách ưu tiên mà dự án để theo đuổi để thúc đẩy các mục tiêu vận chuyển của chúng tôi. Thông tin: email , 703-385-7810.

Nếu bạn không thể làm cho cuộc họp ngày 10 tháng 6, hãy chắc chắn để có những cuộc khảo sát vào tháng 14: bấm vào đây để tham gia khảo sát tại .
Participate in the Interactive Transportation Meeting at City Hall June 10
Post Date:06/07/2019 4:00 PM
Come to the City Hall Annex at 7 p.m. June 10 to discuss with Transportation Director Wendy Sanford which roads, intersections and trails the city should prioritize for funding.

At the meeting, you are invited to share your opinions using a live-polling tool, which will record your thoughts and ideas in real-time using a polling app.

The Transportation Division will soon apply for state and local transportation funding, and we wants to make sure we understand – and can prioritize – the projects most important to our citizens.

Your feedback will advise the city’s Multimodal Transportation Plan, a long-term vision for maintaining regional connections, providing more transportation options, and making strategic decisions about how to improve transportation in Fairfax. The two-year program will help the city make these strategic decisions by prioritizing which projects to pursue to advance our transportation goals. Information: email, 703-385-7810.

If you can’t make the June 10 meeting, please make sure to take the survey by June 14: click here to take the survey now.
https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/8818/18