Kết Quả Bầu Cử sơ bộ tại Quận Fairfax của tiểu bang Virginia vào ngày 11 tháng 6 năm 2019Theo tin Quận Fairfax
Kết Quả Bầu Cử sơ bộ tại Quận Fairfax của tiểu bang Virginia ào ngày 11 tháng 6 năm 2019

https://www.fairfaxcounty.gov/elections/sites/elections/files/assets/result/resu0619_dem.pdf