Kết Quả Bầu Cử sơ bộ tại thành phố Falls Church của tiểu bang Virginia vào ngày 11 tháng 6 năm 2019Theo tin thành phố Falls Church


Kết Quả Bầu Cử sơ bộ tại thành phố Falls Church của tiểu bang Virginia vào ngày 11 tháng 6 năm 2019
June 12, 2019

Democratic Primary Preliminary Results (see results as of June 11)

hành viên, Thượng viện Virginia, Quận 35 – Member, Senate of Virginia, 35th District
1,154 votes for Richard L. “Dick” Saslaw
1,031 votes for Yasmine P. Taeb
101 votes for Karen Elena Torrent
Commonwealth’s Attorney
1,328 votes for Paria Dehghani-Tafti
942 votes for Theophani K. “Theo” Stamos
November 5 Ballot Update

Nghị viên thành phố – City Council (three seats for four year terms)
Philip D. Duncan
P. David “Dave” Tarter
Thomas R. Cash
Letty C. Hardi
Stuart M. Whitaker

Thành viên hội đồng trường học – School Board (three seats for four year terms)
Laura T. Downs
Philip R. Reitinger
Douglass G. Stevens
Susan C. Dimock
https://fallschurchva.gov/CivicAlerts.aspx?AID=876