Diễn Đàn giữa Ứng Cử Viên Steve Adragna và Kathy Tran trong khu Springfield Diễn Ra vào Ngày 10 Tháng 11 và Bầu Cử Tổng Quát Năm 2019 của quận Fairfax vào Ngày 5 Tháng 11


Theo nguồn tin trên mạng The League of Women Voters of Fairfax

Diễn Đàn Ứng Cử Viên trong khu Springfield Diễn Ra vào Ngày 10 Tháng 11 và Bầu Cử Tổng Quát Năm 2019 của quận Fairfax vào Ngày 5 Tháng 11
WHAT: Springfield Candidate Forum

WHEN: Thursday, October 3 at 7 pm

WHEN: Springfield District, Pohick Regional Library, 6450 Sydenstricker Rd, Burke, VA