Hạn chót cho Cử tri trong quận Fairfax ở tiểu bang Virginia có thể nộp đơn xin Ghi Danh Bỏ Phiếu Tại Tiểu Bang Virginia là Thứ Ba ngày 15 tháng 10 cho cuộc Tổng tuyển cử ngày 5 tháng 11 năm 2019Hạn chót cho Cử tri trong quận Fairfax ở tiểu bang Virginia có thể nộp đơn xin Ghi Danh Bỏ Phiếu Tại Tiểu Bang Virginia là Thứ Ba ngày 15 tháng 10 cho cuộc Tổng tuyển cử ngày 5 tháng 11 năm 2019

Theo tin quận Fairfax

2019 Election Voter Registration Deadlines:
November 5 General Election: October 15 at 5:00 p.m., ONLINE: 11:59 p.m.

Đơn Xin Ghi Danh Bỏ Phiếu Tại Tiểu Bang Virginia / Virginia Voter Registration Application
https://www.fairfaxcounty.gov/elections/sites/elections/files/assets/forms/vregform_revjul17_vietnamese.pdf

Ghi Danh Bỏ Phiếu

Bằng mẫu đơn này, quý vị có thể ghi danh bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử ở Virginia. Quý vị cũng có thể sử dụng mẫu đơn này để thay đổi thông tin trên đơn ghi danh bỏ phiếu của mình tại tiểu bang Virginia.
Nếu quý vị hiện đã được ghi danh bỏ phiếu, thì quý vị không cần phải sử dụng mẫu đơn này trừ khi quý vị đã dọn hoặc thay đổi tên.
CHÚ Ý: Những cử tri là công dân ngoại quốc, quân nhân, vợ/chồng và người sống phụ thuộc đủ điều kiện có thể ghi danh bằng cách sử dụng Mẫu Đơn Xin Dạng Bưu Thiếp Liên Bang (FPCA), có tại www.fvap.gov .

Xem trực tuyến

Quý vị có thể điền trực tuyến vào đơn xin ghi danh bầu cử tại elections.virginia.gov/register . Quý vị có thể kiểm tra tình trạng đơn xin ghi danh bỏ phiếu của mình trực tuyến tại elections.virginia.gov/status .

Địa chỉ của quý vị

Quý vị phải khai địa chỉ đường hoặc mô tả nơi cư ngụ của mình ở mục địa chỉ nơi cư ngụ. Nếu địa chỉ nơi cư ngụ của quý vị không có dịch vụ của Bưu Điện Hoa Kỳ, hoặc nếu như quý vị là người vô gia cư, quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư ở Ô 4. Công dân ở ngoại quốc, quân nhân, vợ/chồng và người sống phụ thuộc đủ điều kiện có thể ghi địa chỉ gửi thư ở Ô 4. Nếu quý vị là một cử tri đủ điều kiện được bảo vệ, quý vị phải ghi địa chỉ hộp thư bưu điện Virginia ở Ô 4 để bảo vệ cho địa chỉ nơi cư ngụ của quý vị khỏi bị tiết lộ. Những người nộp đơn xin khác không đươc phép khai địa chỉ gửi thư.

Làm cách nào để gửi đơn xin?

Gửi mẫu đơn xin đã được quý vị điền vào đến cho người chịu trách nhiệm ghi danh cử tri trong vùng. Hãy dùng công cụ tra cứu địa chỉ trực tuyến nếu quý vị không biết địa chỉ của người chịu trách nhiệm ghi danh cử tri trong vùng: elections.virginia.gov/localGR hoặc gửi đơn xin của quý vi đến:
Virginia Department of Elections 1100 Bank Street
Richmond, VA 23219
Các đơn xin đã được gửi phải được đóng dấu bưu điện ít nhất 22 ngày trước cuộc bầu cử kế tiếp mà quý vị muốn bỏ phiếu. Quân nhân tại ngũ, vợ/chồng hoặc người sống phụ thuộc đủ điều kiện KHÔNG phải chịu thời hạn gửi thư này nếu vì lý do thi hành nhiệm vụ, quý vị thường vắng mặt tại địa bàn cư ngụ.

Có thắc mắc?

Hãy gọi điện thoại cho văn phòng ghi danh bỏ phiếu trong vùng hoăc gọi đến số (800) 552-9745 • TTY 711.

Thông Báo

Khi ghi danh bỏ phiếu, Điều II, Mục 2 Hiến Pháp Virginia (1971) yêu cầu quý vị phải khai số an sinh xã hội của mình, nếu quý vị đã được cấp. Nếu quý vị không khai số an sinh xã hội của mình thì đơn xin của quý vị sẽ bị từ chối. Nhân viên bầu cử sẽ sử dụng số an sinh xã hội làm công cụ định danh duy nhất để bảo đảm rằng không có cử tri nào ghi danh bỏ phiếu ở nhiều nơi.

Về Đạo Luật Quyền Ring Tư

Đơn xin của quý vị sẽ chỉ được mở để kiểm tra công khai nếu số an sinh xã hội bị loại. Số an sinh xã hội của quý vị sẽ được ghi trong các báo cáo do các nhân viên bầu cử hoặc chịu trách nhiệm ghi danh bầu cử soạn thảo chỉ với mục đích sử dụng nội bộ, cho mục đích lựa chọn bồi thấm đoàn của tòa án, và các mục đích hợp pháp khác. Việc quý vị quyết định từ chối ghi danh bỏ phiếu cũng như chọn văn phòng để nộp đơn ghi danh, nếu như quý vị quyết định ghi danh, được giữ bí mật và sẽ chỉ được sử dụng vì mục đích ghi danh bỏ phiếu.

GIẤYTỜ NHẬN DẠNG (ID) CÓ ẢNH
#
Mọi cử tri phải trình giấy tờ nhận dạng có dán ảnh hợp lệ, được chấp nhận khi bỏ phiếu trực tiếp. Để xem danh mục đầy đủ các loại giấy tờ nhận dạng có ảnh được chấp nhận, hãy truy cập elections.virginia.gov/voterID . Mọi loại giấy tờ nhận dạng (ID) có ảnh được chấp nhận có thể được sử dụng trong vòng một năm sau khi hết hạn.

Cần biết thêm thông tin? Xem trực tuyến: elections.virginia.gov Hoặc Gọi điện thoại: (800) 552-9745 TTY: 711

CẢNH BÁO: VIỆC CỐ Ý BỎ PHIẾU NHIỀU LẦN TRONG MỘT CUỘC BẦU CỬ HOẶC MAN KHAI TRÊN MẪU ĐƠN XIN NÀY SẼ CẤU THÀNH TỘI GIAN LẬN TRONG BẦU CỬ, CHIÈU THEO LUẬT CỦA TIÈU BANG VIRGINIA SẼ BỊ PHẠT TRỌNG TỘI. NGƯỜI VI PHẠM CÓ THÈ BỊ PHẠT TÙ TỐI ĐA 10 NĂM, HOẶC TẠM GIAM TỐI ĐA 12 THÁNG VÀ/HOẶC BỊ PHẠT TIỀN ĐẾN $2,500USD

VA-NVRA-1 04/16Online Registration
https://vote.elections.virginia.gov/Registration/Eligibility

Normal, in-person business hours at the Fairfax County Office of Elections are Monday, Tuesday, Wednesday and Friday 8:00 a.m. – 4:30 p.m., and Thursday, 8:00 a.m – 7:00 p.m. Please note that office hours are extended for statutory deadlines.
https://www.fairfaxcounty.gov/elections/about-us

Download a PDF copy of the registration form
Virginia Voter Registration Application: Vietnamese
https://www.fairfaxcounty.gov/elections/sites/elections/files/Assets/forms/vregform_revjul17_vietnamese.pdf