Có kế hoạch đăng biểu ngữ chính trị quảng cáo cho các ứng cử viên ‘ở đâu’ và ‘Làm thế nào’ tại bất động sản của mình trong thành phố Fairfax vào Tổng Tuyển Cử 2019 ngày 5 tháng 11?


Theo nguồn tin translation of Google trên mạng của thành phố Fairfax

Dấu hiệu chính trị: Các ‘ở đâu’ và ‘Làm thế nào’ của đăng chúng
Ngày cuối: 2019/09/20
Có kế hoạch gửi dấu hiệu chính trị về sở hữu của mình cho thí sinh trong ngày 05 tháng 11 Tổng Tuyển Cử?

Dưới đây là một số thông tin từ Văn phòng Phân vùng ::

Dấu hiệu chính trị là “ dấu hiệu tạm thời ” có thể được đăng tải lên đến 90 ngày.
kích thước dấu hiệu chính trị:
Khu dân cư: 10 feet vuông
Không dùng để ở: 32 feet vuông
cao không quá năm feet
Dấu hiệu có thể được đặt 10 feet từ dòng bất động sản, hoặc trên một hàng rào hoặc tường.
Một dấu hiệu cho mỗi mặt tiền đường phố cho phép.
Di chuyển dấu hiệu ngay sau cuộc bầu cử.
Các ứng cử viên – hoặc tổ chức ứng cử viên mà phân phối các dấu hiệu – giấy phép cần thiết từ Văn phòng Phân vùng đại diện cho chủ sở hữu bất động sản có những biểu. Bấm vào đây để có giấy phép dấu hiệu tạm thời .

chủ sở hữu tài sản người hiển thị các dấu hiệu không cần phải có giấy phép.
Political Signs: The ‘Where’ and ‘How’ of Posting Them
Post Date:09/20/2019
Planning to post political signs on your property for candidates in the November 5 General Election?

Here is some information from the Zoning Office::

Political signs are “temporary signs” that may be posted for up to 90 days.
Political sign sizes:
Residential: 10 square feet
Non-residential: 32 square feet
No more than five feet high
Signs may be placed 10 feet from property lines, or on a fence or wall.
One sign per street frontage allowed.
Remove signs shortly after the election.
Candidates — or candidate organizations that distribute the signs — need permits from the Zoning Office on behalf of property owners displaying signs. Click here for a temporary sign permit.

Property owners who display the signs are not required to have permits.

Information: email, 703-385-7820
https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/9107/18