Thành phố Fairfax nhận Áo khoác và Chăn cho người tị nạn ở Jordan tại City Hall Atrium Bắt đầu từ Thứ Hai Ngày 18 Tháng 11 đến Ngày 9 tháng 12 Năm 2019


Theo nguồn tin translation of Google trên mạng của thành phố Fairfax

Thành phố Fairfax nhận Áo khoác và Chăn cho người tị nạn ở Jordan tại City Hall Atrium Bắt đầu từ Thứ Hai Ngày 18 Tháng 11 đến Ngày 9 tháng 12 Năm 2019

Đóng góp Chăn và Coats để tị nạn Qua ngày 9 tháng 12
Ngày cuối: 2019/11/14

Thành phố Fairfax đang hợp tác với Trung tâm Cứu trợ NOVA để thu thập mới hay sạch, áo khoác và chăn thuộc mọi quy mô cho những người tị nạn ở Jordan nhẹ nhàng sử dụng.

Xin vui lòng dành các mặt hàng này tặng cho City Hall Atrium từ 18 tháng 11 đến hết tháng 9. City Hall Atrium mở cửa từ 8:30 sáng đến 5 ngày trong tuần pm.

Chương trình này là sự hợp tác với Trung tâm Cứu trợ NOVA và các tổ chức chính phủ và khu vực phi lợi nhuận khác. Để biết thông tin, hãy truy cập novareliefcenter.org

Để thực hiện một sự đóng góp tài chính trực tuyến, bấm vào đây .
Donate Blankets and Coats to Refugees Through December 9
Post Date:11/14/2019

The City of Fairfax is partnering with NOVA Relief Center to collect new or clean, gently used coats and blankets of all sizes for refugees in Jordan.

Please take these donated items to the City Hall Atrium from November 18 through December 9. The City Hall Atrium is open from 8:30 am to 5 pm weekdays.

This program is in partnership with NOVA Relief Center and other regional government and non-profit organizations. For information, visit novareliefcenter.org
https://www.fairfaxva.gov/?splash=http%3a%2f%2fnovareliefcenter.org%2f&____isexternal=true
To make a financial contribution online, click here.
https://www.fairfaxva.gov/?splash=https%3a%2f%2fcharity.gofundme.com%2fo%2fen%2fcampaign%2fnova-relief-center-refugee-support%3ffbclid%3dIwAR1pDQmBiyiOjWolT92yYGwR_KY_50IccOqtlSLEIKfpg6uDL-wAkx5RMFE&____isexternal=true

https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/9375/18