Lá Phiếu Mẫu của quận Fairfax cho Bầu cử sơ bộ tổng thống Hoa Kỳ của Đảng Dân Chủ năm 2020


Theo nguồn tin trên mạng của Tiểu ban cầu cử của quận Fairfax

Lá Phiếu Mẫu cho Bầu cử sơ bộ tổng thống Hoa Kỳ của Đảng Dân Chủ năm 2020
Tiểu Bang Virginia, Lá Phiếu Mẫu
Quận Fairfax
Bầu cử sơ bộ Tổng thôńg của Đảng Dân chủ Thứ ba, ngày 3 tháng 3, 2020

Bỏ Phiếu

Tổng Thống
Chỉ bỏ phiếu cho một

Cory Booker
Julián Castro
Bernie Sanders
Elizabeth Warren
Marianne Williamson
Michael Bennet
Joseph R. Biden
Amy Klobuchar
Tulsi Gabbard
Deval Patrick
Pete Buttigieg
Andrew Yang
Tom Steyer
Michael R. Bloomberg

Kết Thuć Lá Phiếu

Chú ý: Bản tuyên bố về quyền được in ở trên phải được loại bỏ và thay thế bằng tuyên bố có thẩm quyền thích hợp cho ủy ban, cá nhân hoặc nhóm sử dụng lá phiếu này cho mục đích riêng của họ. Bản xác nhận quyền sử dụng trong cuộc bỏ phiếu này phải tuân theo các yêu cầu của luật liên bang và tiểu bang. Va. Code: §24.2-956.
Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.