Thành phố Fairfax khuyến khích tất cả các cử tri có thể xin một phiếu bầu khiếm diện cho cuộc bầu cử thành phố vào ngày 05 tháng 5 năm 2020 khi sử dụng Lý do Mã 2A – khuyết tật hoặc bệnh tật của tôi


Mẫu Đơn Xin Bỏ Phiếu Khiếm Diện của Virginia
Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax

Làm thế nào bạn có thể yên tâm tham gia cuộc bầu cử thành phố vào ngày 05 tháng 5

Văn phòng Bầu cử và Ghi Danh Cử Tri cho thành phố Fairfax cam kết giúp tất cả các cử tri đủ tư cách bỏ phiếu trong sắp tới ngày 05 tháng năm 2020, tổng tuyển cử. Để giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm với COVID-19 (corona virus), bạn được khuyến khích để yêu cầu và bầu phiếu bầu khiếm diện qua đường bưu điện. Tất cả các cử tri có thể yêu cầu một phiếu bầu khiếm diện sử dụng Lý do Mã 2A – khuyết tật hoặc bệnh tật của tôi . Tìm một mẫu phiếu bầu cử ở đây

Yêu cầu ứng dụng Phiếu Khiếm Diện Của:

Online: vote.elections.virginia.gov

Email: Registrar@FairfaxVA.gov

Bằng Mail: 10455 Armstrong đường

Suite 300

Fairfax, VA 22030

Fax: (703) 591-8364

Điện thoại: (703) 385-7891

Gửi một hoàn thành, có chữ ký Khiếm Đơn Lá Phiếu;

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn lá phiếu của bạn;
Bầu lá phiếu của mình ở nhà; hãy chắc chắn để làm theo hướng dẫn; và
Quay trở lại lá phiếu.
Xin lưu ý : Thông tin thêm ở đây

Một lá phiếu sẽ được gửi đến bạn qua đường bưu điện trong vòng ba ngày sau khi nhận và phê duyệt ứng dụng điền và ký tên của bạn.
Cử tri nên cho phép đủ thời gian để nhận và gửi lại lá phiếu bình chọn của bạn qua đường bưu điện.
Đừng chậm trễ trong việc yêu cầu hoặc gửi lá phiếu của mình.
Vote at Home
How you can safely participate in the May 5, City election
Post Date:03/18/2020 9:49 AM

The Office of Elections and Voter Registration for the City of Fairfax is committed to helping all eligible voters cast a ballot in the upcoming May 5, 2020, General Election. To minimize risk of exposure to COVID-19 (corona virus), you are encouraged to request and vote an absentee ballot by mail. All voters may request an absentee ballot using Reason Code 2A – My disability or illness. Find a sample ballot here

Request your absentee ballot application:

Online: vote.elections.virginia.gov

Email: Registrar@FairfaxVA.gov

By Mail: 10455 Armstrong Street

Suite 300

Fairfax, VA 22030

Fax: (703) 591-8364

Phone: (703) 385-7891

Submit a completed, signed Absentee Ballot Application form;

We will mail you your ballot;
Vote your ballot at home; please make sure to follow the instructions; and
Return the ballot.
Please note: More info here

A ballot will be sent to you by mail within three days of receiving and approving your completed and signed application.
Voters should allow sufficient time to receive and return your voted ballot by mail.
Do not delay in requesting or submitting your ballot.