Lá Phiếu Mẫu cho Bầu Tổng Tuyển Cử quận Thị Trấn Vienna vào Thứ Ba ngày 5 tháng 5 năm 2020


Theo nguồn tin trên mạng của quận Fairfax

Tiểu Bang Virginia, Lá Phiếu Mẫu Thị Trấn Vienna
Bầu Tổng Tuyển Cử
Thứ ba, ngày 5 tháng 5, 2020

Bỏ Phiếu
Xin điền trọn vào hình bầu dục nằm bên trái chổ bạn đã chọn.

Thị Trưởng
Chỉ bỏ phiếu cho một

Howard J. Springsteen
Pasha M. Majdi
Linda Jane Colbert

______________________

Viết thêm tên

Thành Viên Hội Đồng Của Thị Trấn
Bỏ phiếu không quá ba

Charles L. “Chuck” Anderson
Ray S. Brill, Jr.
Roy J. Baldwin
David N. Patariu
Chris P. Wright
Andrea Kristin
Dahl Ed A. Somers

______________________

Viết thêm tên

______________________

Viết thêm tên

______________________

Viết thêm tên