Quận Fairfax cần tuyển ít nhất 200 nhân viên bầu cử với đang tìm kiếm các nhân viên song ngữ nói tiếng Hàn hoặc tiếng Việt cho cuộc bầu cử sơ bộ của Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ ngày 23 tháng 6 năm 2020


Theo nguồn tin trên mạng của quận Fairfax

Nhân viênbầu cử nhu cầu của Quận Fairfax cho cuộc bầu cử sơ bộ ngày 23 tháng 6
Ngày 4 tháng 5 năm 2020
Cử tri tại địa điểm bỏ phiếu của Quận Fairfax.

Quận Fairfax cần ít nhất 200 nhân viên bầu cử cho cuộc bầu cử sơ bộ ngày 23 tháng 6 cho Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ.

Hạn chót nộp đơn là Thứ Sáu ngày 15 tháng Năm và các nhân viên bầu cử phải được đăng ký để bỏ phiếu tại Virginia.

Đăng ký trực tuyến ngay bây giờ
Để bảo vệ các quan chức bầu cử và cử tri, Văn phòng Bầu cử sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa bao gồm:

Cung cấp tấm che mặt, găng tay và chất khử trùng tay cho mỗi nhân viên bầu cử.
Hạn chế số lượng cử tri trong phòng cùng một lúc.
Yêu cầu cử tri duy trì khoảng cách xã hội sáu feet với nhau và các nhân viên bầu cử.
Trong khi các cuộc thăm dò sẽ được mở vào thứ ba, ngày 23 tháng 6, Ban bầu cử Virginia khuyến khích mạnh mẽ các cử tri vắng mặt bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử này. Các cử tri nên chọn Loại 2A Bệnh tật hoặc khuyết tật của tôi là lý do để bỏ phiếu vắng mặt khi Ghi Danh hay Đăng ký trực tuyến cho một lá phiếu bầu khiếm diện.

Lý do bỏ phiếu vắng mặt lý do 2A: Bệnh tật hoặc khuyết tật của tôi

Quận Fairfax là khu vực tài phán bỏ phiếu lớn nhất ở Virginia với 243 khu vực. Phải mất hàng ngàn nhân viên bầu cử nhiệt tình và được đào tạo để đảm bảo rằng chúng tôi có các cuộc bầu cử hiệu quả và được điều hành tốt. Tiền thưởng công bắt đầu từ $ 175 hay các nhân viên cũng có thể tình nguyện thời gian của họ.

Văn phòng bầu cử cũng đang tìm kiếm các nhân viên song ngữ nói tiếng Hàn hoặc tiếng Việt. Người nói song ngữ đặc biệt cần thiết trong:

Annandale
Centreville
Falls Church

Vào ngày bầu cử, các nhân viên sẽ:

Thiết lập thiết bị bỏ phiếu.
Kiểm tra ID ảnh và kiểm tra tên trên sổ thăm dò điện tử.
Cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng các máy bỏ phiếu.
Sắp xếp các kết quả khi kết thúc các cuộc thăm dò.
Trước đó, cuộc bầu cử sơ bộ tháng 6 đã được lên kế hoạch vào ngày 9 tháng 6, nhưng thống đốc bang Virginia đã hoãn cuộc bầu cử này đến ngày 23 tháng Sáu.

Để biết thêm thông tin về việc trở thành một nhân viên bầu cử, hãy liên hệ với Văn phòng Bầu cử Quận Fairfax theo số 703-324-4735, TTY 711.Fairfax County Needs Election Officers for June 23 Primary Election
May 4, 2020
Voters at Fairfax County polling place.

Fairfax County needs at least 200 election officers for the June 23 primary election for the U.S. Senate and House of Representatives.

The deadline to apply is Friday, May 15, and election officers must be registered to vote in Virginia.

Apply online now
To protect election officers and voters, the Office of Elections will take precautions that include:

Providing face coverings, gloves and hand sanitizer for every election officer.
Limiting the number of voters in the room at the same time.
Requiring voters to maintain a social distance of six feet from each other and election officers.
While the polls will be open on Tuesday, June 23, the Virginia Department of Elections strongly encourages voters to absentee vote by mail in this election. Apply online for an absentee ballot, and voters should choose “2A My illness or disability” as the reason for voting absentee.

Absenteee voting application reason 2A My illness or disability

Fairfax County is the largest voting jurisdiction in Virginia with 243 precincts. It takes thousands of enthusiastic and trained election officers to ensure that we have efficient and well-run elections. Compensation begins at $175, although officers also may volunteer their time.

The Office of Elections is also seeking bilingual officers who speak Korean or Vietnamese. Bilingual speakers are especially needed in:

Annandale
Centreville
Falls Church
On Election Day, officers will:

Set up voting equipment.
Check photo IDs and check names on the electronic poll book.
Provide assistance and instructions for using the voting machines.
Tabulate the results at the close of the polls.
Previously, the June primary election was scheduled for June 9, but the Virginia governor postponed this election to June 23.

For more information about becoming an election officer, contact the Fairfax County Office of Elections at 703-324-4735, TTY 711.
https://www.fairfaxcounty.gov/publicaffairs/fairfax-county-needs-election-officers-june-23-primary-election