Thứ Bảy ngày 20 tháng Sáu là ngày cuối cùng để trực tiếp bỏ phiếu khiếm diện khi vắng mặt trong cuộc bầu cử sơ bộ của Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng Sáu tại Fairfax County Government Center từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Theo nguồn tin trên mạng của Quận Fairfax Tiểu Bang Virginia Fairfax County Votes @ fairfaxvotes Saturday is the last day to absentee vote in person for the June 23 primaries. Come to the Fairfax County Govt. Center from 9 a.m. to 5 p.m. Call 703-222-0776 when you arrive. Your ballot will be brought to […]