Fairfax City Special Election: May 1, 2018


Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax

Bầu Cử Tổng Quát Năm 2018 của Thành Phố Fairfax vào Ngày 1 Tháng 5

Theo nguồn tin trên mạng của League of Women Voters of the Fairfax Area

hành Phố Fairfax và Các Thị Trấn Clifton và Vienna: 1 tháng 5
Ngày cuối để đăng ký bỏ phiếu cuộc bầu cử Thành Phố và Thị Trấn: 9 tháng 4
Ngày cuối để xin bỏ phiếu khiếm diện qua thư tín, fax, email hoặc trực tuyến: 24 tháng 4
Ngày cuối để đích thân bỏ phiếu khiếm diện:: 28 tháng 4

Có gì trên Lá Phiếu Quận Fairfax và Thành Phố Fairfax năm 2018

QUỐC GIA: Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ và các Thành Viên Quốc Hội
TIỂU BANG: Không
QUẬN: Trưng cầu dân ý về trái phiếu tiềm năng

THÀNH PHỐ FAIRFAX: Thị Trưởng; Ủy Viên Hội Đồng (6) và Hội Đồng Nhà Trường (5)
Diễn Đàn Ứng Cử Viên Diễn Ra vào Ngày 11 Tháng 4 và Bầu Cử Tổng Quát Năm 2018 của Thành Phố Fairfax vào Ngày 1 Tháng 5

Diễn Đàn Ứng Cử Viên Diễn Ra vào Ngày 11 Tháng 4 và Bầu Cử Tổng Quát Năm 2018 của Thành Phố Fairfax vào Ngày 1 Tháng 5

Fairfax City of Virginia General Election Set for May 1; Candidate Forum Set for April 11

Diễn Đàn Ứng Cử Viên Diễn Ra vào Ngày 11 Tháng 4

Candidate Forum at 7 pm April 11 at the Stacy C. Sherwood Center hosted by League of Women Voters of the Fairfax Area

Candidate Forum at 7 pm on April 11, 2018 at the Stacy C. Sherwood Center hosted by League of Women Voters of the Fairfax Area … City of Fairfax Candidate Forum 2018 – Raw File 1

Candidate Forum at 7 pm on April 11, 2018 at the Stacy C. Sherwood Center hosted by League of Women Voters of the Fairfax Area … City of Fairfax Candidate Forum 2018 – Raw File 2

Candidate Forum at 7 pm on April 11, 2018 at the Stacy C. Sherwood Center hosted by League of Women Voters of the Fairfax Area … City of Fairfax Candidate Forum 2018 – Raw File 3
The 2018 Facts for Voters in Vietnamese.

Source: League of Women Voters of the Fairfax Area

THÔNG TIN BỎ PHIẾU
Lịch Bầu Cử 2018

Tổng tuyển cử sơ bộ, nếu được tổ chức: 12 tháng 6
Ngày cuối để đăng ký bỏ phiếu bầu cử sơ bộ: 21 tháng 5
Ngày cuối để xin bỏ phiếu khiếm diện qua thư tín, fax, email hoặc trực tuyến: 6 tháng 11
Ngày cuối để đích thân bỏ phiếu khiếm diện: 5 tháng 6
Tổng tuyển cử (Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ và các Thành Viên Quốc Hội; Thị Trấn Herndon): 9 tháng 6
Ngày cuối để đăng ký bỏ phiếu cuộc Tổng Tuyển Cử : 15 tháng 10
Ngày cuối để xin bỏ phiếu khiếm diện qua thư tín, fax, email hoặc trực tuyến: 30 tháng 10
Ngày cuối để đích thân bỏ phiếu khiếm diện: 3 tháng 11

Có gì trên Lá Phiếu Quận Fairfax và Thành Phố Fairfax năm 2018

QUỐC GIA: Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ và các Thành Viên Quốc Hội
TIỂU BANG: Không
QUẬN: Trưng cầu dân ý về trái phiếu tiềm năng

THÀNH PHỐ FAIRFAX: Thị Trưởng; Ủy Viên Hội Đồng (6) và Hội Đồng Nhà Trường (5)

CÁC THỊ TRẤN CLIFTON, HERNDON VÀ VIENNA: Thị Trưởng; Hội Đồng Thị Trấn – Clifton (5 ủy viên), Herndon (6 ủy viên), Vienna (3 ủy viên)

Ban Bầu Cử Virginia (ELECT)
Có thể tìm thấy nguồn thông tin mới nhất và đầy đủ nhất về các cuộc bầu cử và bỏ phiếu ở Virginia trên trang web của Ban Bầu Cử Virginia, Vote.Virginia.Gov, đây là nơi thông tin sẽ được cập nhật trong suốt năm. Đặc biệt hãy xem cổng thông tin công dân, nơi các công dân hội đủ điều kiện có thể đăng ký bỏ phiếu và yêu cầu lá phiếu khiếm diện trực tuyến. Các cử tri đã đăng ký được khuyến khích kiểm tra tình trạng đăng ký và địa điểm bỏ phiếu của mình tại trang này ít nhất 30 ngày trước ngày bầu cử. Thông tin về địa phương cũng có thể được tìm thấy tại các trang web được liệt kê ở trang 3.

Đăng Ký Cử Tri

Quý vị phải được đăng ký bỏ phiếu tại Virginia. Việc đăng ký cử tri sẽ được chấm dứt 21 ngày trước cuộc bầu cử theo lịch thường kỳ, 6 ngày trước cuộc bầu cử đặc biệt đối với các chức vụ toàn tiểu bang và 13 ngày cho các chức vụ khác. Các cuộc bầu cử đặc biệt được yêu cầu tổ chức để tìm đủ các chức vụ trống.

Quý vị sẽ hội đủ điều kiện đăng ký bỏ phiếu nếu quý vị là:
• Công dân Hoa Kỳ;
• Cư dân của Virginia;
• Ít nhất 18 tuổi vào hoặc trước ngày tổng tuyển cử tiếp theo;
• Đã được khôi phục các quyền bỏ phiếu của mình nếu bị kết án trọng tội hoặc không đủ năng lực về tinh thần.

CẬP NHẬT: Quý vị có thể kiểm tra xem mình đã được đăng ký hay chưa bằng cách gọi cho Nhân Viên Ghi Danh của mình, hoặc tốt nhất là bằng cách lên mạng vào trang Vote.Virginia.Gov, nơi quý vị cũng có thể thay đổi tên hoặc địa chỉ của mình. Quý vị không phải đăng ký lại cho mỗi cuộc bầu cử. Tuy nhiên, để vẫn là một cử tri đủ điều kiện, quý vị phải thông báo cho Nhân Viên Ghi Danh của mình nếu có bất kỳ thay đổi nào về tên hay địa chỉ một cách kịp thời.

CÁCH THỨC và ĐỊA ĐIỂM: Để đăng ký trực tuyến hoặc tải về đơn xin đăng ký cử tri, hãy ghé thăm Vote.Virginia.Gov. Nếu quý vị có bằng lái xe hiện hành của Virginia hoặc ID nhận dạng do DMV cấp, quý vị có thể hoàn thành và gửi đơn đăng ký của mình trực tuyến. Nếu không, quý vị có thể tải xuống và in mẫu đơn đăng ký từ trang web đó và mang hoặc gửi thư đến văn phòng đăng ký cử tri của quý vị. Các mẫu Đơn Đăng Ký Cử Tri cũng có sẵn tại văn phòng đăng ký cử tri của quý vị, các văn phòng của DMV, ở hầu hết các thư viện công cộng và các văn phòng chính phủ của tiểu bang và địa phương. Vui lòng xem bên dưới để biết địa chỉ của Nhân Viên Ghi Danh/Văn Phòng Bầu Cử địa phương của quý vị.

2 LEAGUE OF WOMEN VOTERS CỦA VÙNG FAIRFAX

THỜI ĐIỂM: Đơn Đăng Ký Cử Tri được chấp nhận quanh năm. Hạn chót để đăng ký hoặc cập nhật thông tin của quý vị cho các cuộc tổng tuyển cử là ngày thứ 22 trước ngày bầu cử. Các đơn đến trong khoảng thời gian từ ngày thứ 22 trước ngày bầu cử tới Ngày Bầu Cử sẽ được xử lý sau cuộc bầu cử đó. Liên hệ với Nhân Viên Ghi Danh/Văn Phòng Bầu Cử để biết thêm thông tin.
Bỏ Phiếu: Tại các phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử

• Các phòng phiếu mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối cho tất cả các cuộc bầu cử.
• Thông tin bầu cử có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng Hàn ở Quận Fairfax.
• Kiểm tra thư Thông Tin Cử Tri mới nhất từ văn phòng bầu cử để biết địa điểm bỏ phiếu chính xác của quý vị. Quý vị cũng có thể kiểm tra tại Vote.Virginia.Gov, hoặc gọi số 703-222-0776, 24/7 và làm theo lời nhắc ở Quận Fairfax, hoặc số 703-385-7890 ở Thành Phố Fairfax.
• Tất cả các địa điểm bỏ phiếu đều cho phép cử tri ít nhất 65 tuổi hoặc có khuyết tật về thể chất được bỏ phiếu ngoài phòng phiếu, và đăng tải thông tin liên lạc cần thiết của khu vực tại lối vào khu vực bỏ phiếu đó.
• Tại Virginia, luật pháp yêu cầu phải có ID nhận dạng có ảnh chụp mới được bỏ phiếu. Hiện có sẵn danh sách đầy đủ các mẫu ID có thể được chấp nhận tại Vote.Virginia.Gov (ID nhận dạng có ảnh chụp). Các cử tri đã đăng ký nhưng không có ID hợp lệ, có thể đăng ký ID nhận dạng có ảnh chụp cho cử tri Virginia miễn phí trong giờ làm việc tại bất kỳ văn phòng đăng ký cử tri hoặc văn phòng bầu cử địa phương nào trong suốt năm, cũng như tại văn phòng bầu cử địa phương của họ vào Ngày Bầu Cử, bằng cách cung cấp họ tên, ngày sinh, bốn số cuối của số an sinh xã hội và xác minh địa chỉ đăng ký của họ.

Bỏ Phiếu: Trước Ngày Bầu Cử — Bỏ Phiếu Khiếm Diện

Luật Virginia không cho phép hình thức gọi là “bỏ phiếu sớm”, nhưng các cử tri đã đăng ký đáp ứng được một trong 20 yêu cầu về khả năng hội đủ điều kiện có thể bỏ phiếu bằng lá phiếu khiếm diện. Xin gọi điện hoặc ghé thăm trang web của văn phòng bầu cử địa phương của quý vị để biết danh sách các yêu cầu này hoặc ghé thăm Vote.Virginia.Gov (mục “Ways to Vote”) để biết thông tin đầy đủ. Có các điều khoản đặc biệt cho cử tri quân nhân, ở nước ngoài và các trường hợp khẩn cấp.

QUA THƯ: Đơn xin lá phiếu khiếm diện được gửi qua thư có thể được nộp trực tuyến hoặc tải xuống từ Vote.Virginia.Gov. Quý vị cũng có thể yêu cầu đơn xin bằng cách liên lạc với văn phòng bầu cử của quý vị qua thư, fax, hoặc email, hay lấy đơn từ các văn phòng chính phủ và thư viện ở địa phương. Các đơn xin có thể được nộp qua thư, fax, email hoặc trực tuyến tối đa 12 tháng trước cuộc bầu cử, nhưng phải được văn phòng bầu cử của quý vị tiếp nhận không chậm hơn 5 giờ chiều vào ngày thứ bảy trước cuộc bầu cử. Các lá phiếu đã bầu phải được nhận tại văn phòng bầu cử trước 7 giờ tối Ngày Bầu Cử.

ĐÍCH THÂN: Các cử tri đã đăng ký của Quận và Thành Phố đáp ứng các yêu cầu hội đủ điều kiện có thể nộp đơn, và đích thân bỏ phiếu, bằng lá phiếu khiếm diện tại Văn Phòng Bầu Cử, trong giờ làm việc, bắt đầu từ 45 ngày trước cuộc tổng tuyển cử hoặc bầu cử sơ bộ, hoặc tại các vị trí xung quanh được chỉ định theo lịch biểu hạn chế hơn nếu là cư dân Quận. Việc đích thân bỏ phiếu khiếm diện có thể thực hiện trong suốt ngày Thứ Bảy trước mỗi Ngày Bầu Cử.

Nhân Viên Ghi Danh và Văn Phòng Bầu Cử

Văn Phòng Bầu Cử và Hội Đồng

Bầu Cử Quận Fairfax
12000 Government Center Parkway, Suite 323 Fairfax 22035-0081
voting@fairfaxcounty.gov

Văn Phòng Bầu Cử và Hội Đồng Bầu Cử Thành Phố Fairfax
Sisson House, 10455 Armstrong Street Fairfax 22030-3600 registrar@fairfaxva.gov

Ban Bầu Cử (ELECT)
và Ủy Ban Bầu Cử Virginia Washington Building, First Floor 1100 Bank Street
Richmond 23219-3642 info@elections.virginia.gov
703-222-0776
703-324-4740 Fax 703-324-2205

DANH BẠ VĂN PHÒNG CHÍNH QUYỀN VÀ VIÊN CHỨC CÔNG 2018
3
www.fairfaxcounty.gov/elections
703-385-7890 Fax 703-591-8364 www.fairfaxva.gov
804-864-8901
800-552-9745 Fax 804-371-0194 Vote.Virginia.Gov

VietFairfax.com

Khai trương văn phòng của Asian Pacific Americans for Trump ở Eden Center

Fundraiser for Compassionate Service Society East

Want to join me in supporting a good cause? I’m raising money for Compassionate Service Society East and your contribution will make an impact, whether you donate $5 or $500. Every little bit helps. Thank you for your support. I’ve included information about Compassionate Service Society East below.

For the last 10 years, CSS East has been offering over 20 exercise and meditation classes for free in the local communities in Virginia and Maryland, serving over 250 students weekly. 100% of your contribution goes toward our program.

https://www.facebook.com/donate/474045406577627/

September 2020
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Lễ Phủ Cờ cho Ông Phanxico Xavier Cựu Chuẩn Tướng PHẠM DUY TẤT

Recent Posts

Archives

Categories

Meta

Tags
HotelPower.com

Lễ cầu siêu cho Tổ tiên họ Nguyễn Khoa tại chùa Hoa Nghiêm

AUDIO CLIP: Explaining the Increase in Positive Cases and 4 Ways We Can Stop Coronavirus from Spreading Right Now in Vietnamese language from Fairfax County, Virginia
Dynamic - 300x250