Lá Phiếu Mẫu cho Bầu Tổng Tuyển Cử quận Thị Trấn Vienna vào Thứ Ba ngày 5 tháng 5 năm 2020

Theo nguồn tin trên mạng của quận Fairfax Tiểu Bang Virginia, Lá Phiếu Mẫu Thị Trấn Vienna Bầu Tổng Tuyển Cử Thứ ba, ngày 5 tháng 5, 2020 Bỏ Phiếu Xin điền trọn vào hình bầu dục nằm bên trái chổ bạn đã chọn. Thị Trưởng Chỉ bỏ phiếu cho một Howard J. Springsteen Pasha […]