Kết Quả Bầu Cử của Tiểu Bang Virginia cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Thị Trấn Vienna trong quận Fairfax vào Thứ Ba ngày 19 tháng 5 năm 2020

Theo nguồn tin trên mạng của Ban Bầu Cử Tiểu Bang Virginia Kết Quả Bầu Cử Cuộc Tổng Tuyển Cử Thị Trấn Vienna trong quận Fairfax vào Thứ Ba ngày 19 tháng 5 năm 2020 Thị Trấn Vienna trong Tiểu Bang Virginia Bầu Tổng Tuyển Cử Thứ ba, ngày 19 tháng 5, 2020 2020 May […]