Phóng Sự Hình Ảnh Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam 2016 Tại Hart Senate Office Building

Dân biểu Gerald Connolly Dân biểu Barbara Comstock