Book Your Summer Chấm Dứt vào Ngày 7 Tháng 9


Theo tin Trường Công Quận Fairfax trong Số Ấn Bản My FCPS – Family

Book Your Summer Chấm Dứt vào Ngày 7 Tháng 9
Book Your Summer là một chương trình tạo dựng một cộng đồng các độc giả ở FCPS, và sẽ kéo dài cho đến Ngày 7 Tháng 9. Tương tự như trò chơi Bingo, những học sinh sắp lên lớp một đến hết lớp 12 đều được khuyến khích dành thời giờ đọc hè sử dụng thẻ hoạt động READ! như là một hướng dẫn.

Các học sinh tham gia thành công nếu các em đạt một “READ!’ chéo ngang qua thẻ ở bất kể chiều hướng nào. Xin tìm hiểu thêm tại http://www.fcps.edu/is/book/.
http://www.fcps.edu/otherlanguages/translations/PDF_FILES/publications/myfcps/current/vietnamese.pdf

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours