Free Flu Shot – Chích Ngừa Cảm Cúm Miễn Phí‏


Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của Nhà Việt Nam

THÔNG BÁO
V/v Chích Ngừa “Flu” Miễn Phí
do Walgreen Pharmacy bảo trợ.

Điạ điểm: Nhà Việt-Nam
308 Hillwood Ave., L-1
Falls Church, VA 22046

Ngày & giờ: Ngày thứ bảy, 08 tháng 10, 2016
Từ 12PM-2PM

Nhà Việt-Nam xin thông báo đến quí đồng hương
Liên lạc: Nguyễn Thu-Thủy 703-622-2507
Lê Thị Nhị 240-401-8698

Hoàng Long 240-688-2024
nhavietnamchichnguamienphi081016
You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours