Lịch Báo Nhắc: Ngày Cuối Năm Học 2016-17 của Các Trường Công trong Quận Fairfax là ngày 23 tháng 6


Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận FCPS

Lịch Báo Nhắc: Ngày Cuối Năm Học 2016-17 là ngày 23 tháng 6
Như một báo nhắc, ngày cuối năm học 2016-17 là ngày 23 tháng 6 và các học sinh sẽ bãi học sớm. Xin kiểm với trường con em cho giờ tan học riêng biệt.
You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours