Thông Báo

Cuộc Tuyển Cử Đặc Biệt Được Diễn Ra Ngày 29 Tháng 8 để Điền Khuyết Chỗ Trống Trong Hội Đồng Giáo Dục

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận FCPS Một cuộc tuyển cử đặc biệt để điền khuyết chỗ bỏ trống [Read More…]

Thông Báo

Các Trường Công trong Quận Fairfax Vẫn Mở Cửa cho Cuộc Tuyển Cử Hội Đồng Giáo Dục Đặc Biệt Ngày 29 Tháng 8 Năm 2017

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận FCPS Thưa Quý Gia Đình FCPS, Một cuộc tuyển cử đặc biệt được [Read More…]