Hiện Đang Nhận Ghi Danh cho các Chương Trình Hè Trường Trung Học Thomas Jefferson chuyên Khoa Học và Kỹ Thuật


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Hiện Đang Nhận Ghi Danh cho các Chương Trình Hè TJHSST
Hiện đang mở ghi danh học cho những chương trình hè của Hệ Trường Công Quận Fairfax sau đây: Trường Học Hè Trường Trung Học Thomas Jefferson chuyên Khoa Học và Kỹ Thuật (TJHSST), Học Viện Kỹ Thuật bậc Trung Cấp TJHSST, Học Viện Khoa Học và Khoa Học và Kỹ Thuật Công Trình TJHSST, và Kinh Tế và Tài Chánh Cá Nhân Tự-Định Nhiệm (Economics and Personal Finance (EPF)).

Các học sinh cần phải ghi danh cho những chương trình dựa trên cấp lớp các em đang theo học trong năm học (2017-18) hiện hành. Chi tiết tổng quát và những liên kết mạng cho từng chương trình riêng biệt và ghi danh đều có sẵn trực tuyến.

https://www.fcps.edu/academics/summer-learning-programs
You May Also Like

More From Author