Free Tennis Lessons Registration in Summer 2018 by FVAUMC & USTA (United States Tennis Association)


Theo nguồn tin trên mạng của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC, VA

Free Tennis Lessons Registration
https://firstvietnameseumc.org/tennis

Xin quý đồng hương ghi danh cho các con em (5-17 tuổi) được đi học lớp Tennis miễn phí

Sponsored by FVAUMC & USTA (United States Tennis Association)

Các lớp học sẽ được tổ chức tại Wakefield Park vào ngày 16, 23, và 30 tháng Sáu từ 10:00AM – 12:00PM
All classes will be held at Wakefield Park on June 16, 23 & 30 from 10:00AM – 12:00PM

Wakefield Park: 8100 Braddock Rd; Annandale, Virginia 22003

Court #: 3, 4, 5, and 6Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.
Registration Form

https://firstvietnameseumc.org/tennis

You May Also Like

More From Author