Đường Fairfax Boulevard tại 9509 Fairfax Boulevard (trước Chick-fil-A) sẽ đóng 2 đường hàng thẳng từ Chủ Nhật ngày 21 tháng 10 cho đến Thứ Tư ngày 31 tháng 10 Năm 2018 để xây cống thoát nước bão


Theo nguồn tin trên mạng của quận Fairfax

Đường Fairfax Boulevard tại 9509 Fairfax Boulevard (trước Chick-fil-A) sẽ đóng 2 đường hàng thẳng từ Chủ Nhật ngày 21 tháng 10 cho đến Thứ Tư ngày 31 tháng 10 Năm 2018 để xây cống thoát nước bão
Tiện ích Làm việc tại Route 50 / Fairfax Boulevard gần Fairfax Vòng 10 / 21-31
Ngày cuối: 2018/10/19 17:06
Bắt đầu từ Chủ Nhật Tháng 10 21, xây dựng sẽ bắt đầu vào một ngã tư cống bão trên Fairfax Boulevard tại 9509 Fairfax Boulevard (trước Chick-fil-A). Công trình này dự kiến ​​sẽ mất khoảng một tuần, thời tiết cho phép.

Công việc sẽ bao gồm hai làn đường trên Fairfax Boulevard hướng đông, và tiếp tục trong giai đoạn qua hướng Tây và hướng Fairfax Boulevard cho đến khi công việc được hoàn thành. Thành phố có kế hoạch đóng cửa chỉ có hai làn xe tại một thời điểm trong quá trình thi.

Signage sẽ được thực hiện để xác định vùng làm việc. Hãy làm theo hướng dẫn của phi hành đoàn cho việc đi lại an toàn trong các lĩnh vực xây dựng.

Các thành phố và phi hành đoàn của nó đánh giá cao sự kiên nhẫn và thận trọng lái xe và người đi bộ trong làm đường này. Thông tin: email , 703-385-7810.

Đăng ký nhận thông điệp điện tử về vấn đề này và làm đường theo lịch trình khác trong thành phố qua Fairfax Thành phố thông báo.

Xây dựng trên hướng đông Fairfax Boulevard sẽ được tiến hành 09:00-05:00, và xây dựng trên Fairfax Boulevard hướng tây sẽ được tiến hành 07:00-03:00 Signage sẽ được thực hiện để xác định vùng làm việc. Hãy làm theo hướng dẫn của phi hành đoàn cho việc đi lại an toàn trong các lĩnh vực xây dựng.

Các thành phố và phi hành đoàn của nó đánh giá cao sự kiên nhẫn và thận trọng lái xe và người đi bộ trong làm đường này. Thông tin: email , 703-385-7810.

Đăng ký nhận thông điệp điện tử về vấn đề này và làm đường theo lịch trình khác trong thành phố qua Fairfax Thành phố thông báo.
Utility Work at Route 50/Fairfax Boulevard Near Fairfax Circle 10/21-31
Post Date:10/19/2018 5:06 PM
Beginning Sunday, October 21, construction will begin on a storm drain crossing across Fairfax Boulevard at 9509 Fairfax Boulevard (in front of Chick-Fil-A). This work is expected to take about a week, weather permitting.

Work will involve two lanes on eastbound Fairfax Boulevard, and continue in phases across eastbound and westbound Fairfax Boulevard until the job is completed. The city plans to close only two lanes at a time during construction.

Signage will be in place to identify the work zone. Please follow directions by the crews for safe travel in the construction areas.

The city and its crews appreciate drivers’ and pedestrians’ patience and caution during this roadwork. Information: email, 703-385-7810.

Sign up for electronic messages regarding this and other scheduled roadwork in the city via Fairfax City Alert.

Construction on eastbound Fairfax Boulevard will be conducted from 9 a.m. to 5 p.m., and construction on westbound Fairfax Boulevard will be conducted from 7 a.m. to 3 p.m. Signage will be in place to identify the work zone. Please follow directions by the crews for safe travel in the construction areas.

The city and its crews appreciate drivers’ and pedestrians’ patience and caution during this roadwork. Information: email, 703-385-7810.

Sign up for electronic messages regarding this and other scheduled roadwork in the city via Fairfax City Alert.
https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/7880/18?backlist=%2f

You May Also Like

More From Author