Press Releases

Cử tri trong quận Fairfax ở tiểu bang Virginia có thể nộp đơn xin Phiếu khiếm diện hay Bỏ Phiếu bầu cử bắt đầu vào Thứ Sáu ngày 20 tháng 9 tại Fairfax County Government Center khi vắng mặt trong cuộc Tổng tuyển cử ngày 5 tháns 11 năm 20219

Cử tri trong quận Fairfax ở tiểu bang Virginia có thể nộp đơn xin Phiếu khiếm diện hay Bỏ Phiếu bầu cử bắt đầu vào [Read More…]

Press Releases

Thay đổi giao thông bắt đầu vào tháng 9 gần ga tàu điện Vienna Metrorail: Đường dốc exit từ Saintsbury Drive đến I-66 về hướng đông để đóng vĩnh viễn vào khoảng ngày 5 tháng 9 và cây cầu Vaden bắc qua I-66 tạm thời đóng cửa vào mùa thu 2019

Theo nguồn tin translation of Google trên mạng của VDOT Thay đổi giao thông bắt đầu vào tháng 9 gần ga tàu điện Vienna Metrorail: [Read More…]