Lịch Báo Nhắc: Các Trường Đóng Cửa Ngày 27-29 Tháng 11 cho Kỳ Nghỉ Lễ Tạ Ơn 2019


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Lịch Báo Nhắc: Các Trường Đóng Cửa Ngày 27-29 Tháng 11 cho Kỳ Nghỉ Lễ Tạ Ơn
Là một báo nhắc, tất cả các trường và văn phòng sẽ đóng cửa Ngày 27-29 Tháng 11 cho kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn. Xin lưu ý không giống như năm rồi, ngày Thứ Tư 27 tháng 11, là ngày nghỉ lễ. Các lớp học sẽ tiếp tục lại vào ngày Thứ Hai 2 tháng 12. Xin xem lịch toàn bộ năm học 2019-20.
You May Also Like

More From Author