Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Buổi Lễ Phủ Cờ cho Ông Phanxico Xavier – Cựu Chuẩn Tướng PHẠM DUY TẤT


Theo nguồn tin trên mạng của hoathinhdon.com & viethdtv.com

Lễ Phủ Cờ cho Ông Phanxico Xavier – Cựu Chuẩn Tướng PHẠM DUY TẤT tại nhà quàn Fairfax Memorial do Hội Biệt Động Quân – Chúa nhật 15-12-2019 – Fairfax, Virginia
Facebook LIVE streaming
https://video-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t42.26565-2/10000000_151904659446686_872570851261049504_n.mp4?_nc_cat=104&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6Im9lcF9zZCJ9&_nc_eui2=AeHquhJEDBa6SrCd4WBLZOGfjl72eYxtaWND83V-iWekoYslcD6GU5bSCDw3PdQFMS1YAumI-_ktZinrpP21nK8a6UKvplzKEjcxiH0c3RAY4Q&_nc_ohc=EO40KEYylCkAQnJqSZe0ICxyuEfYaN44i_Lgi9p_McF7S8Ee8TYAmmYbw&_nc_ht=video-iad3-1.xx&oh=8c71b7f33f97b7149f93617d69b7192c&oe=5DF72961You May Also Like

More From Author