Thông Báo

Lá Phiếu Mẫu cho Bầu Tổng Tuyển Cử quận Thị Trấn Vienna vào Thứ Ba ngày 5 tháng 5 năm 2020

Theo nguồn tin trên mạng của quận Fairfax Tiểu Bang Virginia, Lá Phiếu Mẫu Thị Trấn Vienna Bầu Tổng Tuyển Cử Thứ ba, ngày 5 [Read More…]

Press Releases Thông Báo

Thành phố Fairfax khuyến khích tất cả các cử tri có thể xin một phiếu bầu khiếm diện cho cuộc bầu cử thành phố vào ngày 05 tháng 5 năm 2020 khi sử dụng Lý do Mã 2A – khuyết tật hoặc bệnh tật của tôi

Mẫu Đơn Xin Bỏ Phiếu Khiếm Diện của Virginia Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax Làm thế nào bạn có thể yên [Read More…]

Press Releases Thông Báo

Fairfax County Park Authority Đóng tất cả các công viên bắt đầu sau Thứ Ba ngày 24 tháng 3 năm 2020 nhưng những con đường mòn vẫn cho cá nhân sử dụng với tất cả các chương trình và sự kiện của Park Agency cho đến ngày 14 tháng 4 năm 2020 cũng đã bị hủy bỏ

Fairfax County Park Authority Đóng tất cả các công viên bắt đầu sau Thứ Ba ngày 24 tháng 3 năm 2020 nhưng những con đường [Read More…]

Uncategorized

Sở Y Tế Quận Fairfax ở tiểu bang Virginia nhận tin vào ngày 20 tháng 3 năm 2020 là 1 một người đàn ông ở độ tuổi 40 bị nhiễm COVID-19 tại Nhà thờ Crossroads Baptist Church ở Bailey’s Crossroads trong trường hợp chưa được tính vào tổng số trên trang mạng

Sở Y Tế Quận Fairfax ở tiểu bang Virginia nhận tin vào ngày 20 tháng 3 năm 2020 là 1 người bị nhiễm COVID-19 tại [Read More…]