Thành phố Falls Church loan tin kéo dài thời hạn đến 11 giờ 30 tối ngày 15 tháng 5 cho nộp Đơn xin chương trình Trợ cấp khẩn cấp COVID-19 của EDA dành cho doanh nghiệp nhỏ


Theo nguồn tin trên mạng của Thành phố Falls Church

Deadline is Extended for the Small Business Grant: May 15

DEADLINE EXTENDED for the Small Business Grant program applications to Friday, May 15 at 11:30 p.m.! www.choosefallschurch.org/EDAGrant

Posted by City of Falls Church Economic Development Office on Tuesday, May 5, 2020

DEADLINE MỚI: Đơn xin tài trợ doanh nghiệp nhỏ do ngày 15 tháng 5
Thời hạn đã được kéo dài đến Thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 lúc 11: 30 p.m. cho chương trình Trợ cấp khẩn cấp COVID-19 của EDA dành cho doanh nghiệp nhỏ. Các doanh nghiệp đáp ứng một số yêu cầu nhất định có thể được chọn cho khoản tài trợ 2.000 đô la để giúp chi phí khẩn cấp. Đăng ký ngay: www.choose thác nhẫn.org /EDAGrant.
NEW DEADLINE: Small Business Grant Applications due May 15
The deadline has been extended to Friday, May 15 at 11:#0 p.m. for the EDA Small Business COVID-19 Emergency Grant program. Businesses who meet certain requirements could be selected for a $2,000 grant to help with urgent expenses. Apply Now: www.choosefallschurch.org/EDAGrant.
Thành phố Falls Church loan tin đang mở Tài trợ khẩn cấp của Economic Development Authority dành cho doanh nghiệp nhỏ 2.000 đô la để giúp chi phí khẩn cấp ảnh hưởng bởi Đại Dịch COVID-19
Các ứng dụng đang mở cho tài trợ doanh nghiệp nhỏ
Ghi Danh ngay: www.choosefallecl.org/EDAGrant
Đóng cửa thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 lúc 11:30 tối
Các ứng dụng hiện đang mở cho Tài trợ khẩn cấp COVID-19 dành cho doanh nghiệp nhỏ của Economic Development Authority!

Các doanh nghiệp đáp ứng một số yêu cầu nhất định có thể được chọn cho khoản tài trợ 2.000 đô la để giúp chi phí khẩn cấp.

Để nhận thông báo của người nhận tài trợ và tin tức kinh doanh khác của Thành phố, vui lòng ghi danh tại đây: http://www.choosefallschurch.org/subscribenow
Applications Now Open for Small Business Grants
Apply Now: www.choosefallschurch.org/EDAGrant
Closes Friday, May 8 at 11:30 p.m.
Applications are now open for the Economic Development Authority’s Small Business COVID-19 Emergency Grants!

Businesses who meet certain requirements could be selected for a $2,000 grant to help with urgent expenses.

To receive notification of the grant recipients and other City business news, please subscribe here: http://www.choosefallschurch.org/subscribenow

You May Also Like

More From Author