Kết Quả Cuộc bầu cử Năm 20120 của Thành Phố Fairfax vào Ngày 19 Tháng 5


Theo nguồn tin Google translate trên mạng của Thành Phố Fairfax

Kết Quả Bầu Cử Cuộc bầu cử Năm 20120 của Thành Phố Fairfax vào Ngày 19 Tháng 5

19/1 Kết quả bầu cử tổng hợp
Ngày đăng: 05/19/2020 7:00 CH
Bấm vào đây để xem kết quả của Cuộc Bầu Cử Tổng Quát ngày 19 tháng 5 năm 2020 . Kết quả sẽ có sẵn càng sớm càng tốt sau khi các khu vực đóng cửa.

Bấm vào đây để xem kết quả bầu cử trực tiếp trên Cityscreen-12 .

2020 May City General

Unofficial Results
Virginia Department of Elections > Election Results > 2020 May City General > FAIRFAX CITY

Mayor (FAIRFAX CITY) Results by Precinct
7 precincts of 7 (100.00%) reporting
Candidate Votes Percent
David L. Meyer 2,446 73.81%
Mark B. Angres 835 25.20%
Write In 33 1.00%
Last Modified on 05/19/2020 08:04 PM

Member City Council (FAIRFAX CITY) x6 Results by Precinct
7 precincts of 7 (100.00%) reporting
Candidate Votes Percent
Joseph D. Harmon 2,147 13.76%
Jon R. Stehle Jr. 2,224 14.25%
Janice B. Miller 2,366 15.16%
So P. Lim 2,214 14.19%
Sang H. Yi 2,452 15.71%
Kate G. Doyle Feingold 2,003 12.83%
D.T. “Tom” Ross 2,087 13.37%
Write In 115 0.74%
Last Modified on 05/19/2020 08:04 PM

Member School Board (FAIRFAX CITY) x5 Results by Precinct
7 precincts of 7 (100.00%) reporting
Candidate Votes Percent
Carolyn S. Pitches 2,388 20.06%
Tobin M. “Toby” Sorensen 2,282 19.17%
Mitch A. “Sut” Sutterfield 2,177 18.29%
Robert M. Reinsel 1,678 14.09%
Jon A. Buttram 1,853 15.56%
Kristina M. Cecere 1,467 12.32%
Write In 60 0.50%
Last Modified on 05/19/2020 08:04 PM
Page generated on 05/21/2020 07:45 AM
May 19 City General Election Results
Post Date:05/19/2020 7:00 PM
Click here for results of the May 19 City General Election. Results will be available as soon as possible after precincts close.

Click here to view the election results on Cityscreen-12.
https://results.elections.virginia.gov/vaelections/2020%20May%20City%20General/Site/Locality/FAIRFAX%20CITY/Index.html

You May Also Like

More From Author