Bộ Y tế Virginia, Sở Y tế Quận Fairfax và Phòng thí nghiệm Y tế Mako sẽ cung cấp xét nghiệm COVID-19 miễn phí khi lái xe qua hay đi bộ không cần có bảo hiểm, giới thiệu bác sĩ, hoặc ID tại trường trung học Annandale từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều Thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2020


Theo tin Google translation trên trang mạng Quận Fairfax trong tiểu bang Virginia

SỞ Y TẾ VIRGINIA VÀ SỞ Y TẾ HẠT FAIRFAX MANG THỬ NGHIỆM COVID-19 TẠI CHỖ ĐẾN NGÃ TƯ ANNANDALE VÀ BAILEY
Trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của cộng đồng trong hai cộng đồng bị ảnh hưởng không cân xứng bởi COVID-19, các sở y tế công cộng sẽ cung cấp xét nghiệm COVID-19:

Thứ bảy, tháng năm, 23, 10 giờ sáng – 6 giờ chiều . | Trường trung học Annandale, 4700 Medford Drive, Annandale, VA, 22003
Chủ nhật, ngày 24 tháng 5, 10 giờ sáng – 6 giờ chiều | Trường tiểu học Bailey, 611 Knollwood Dr., Bailey’s Crossroads, VA, 22041
Về thử nghiệm này:

Nó đang được tiến hành miễn phí tại hai khu vực được lựa chọn nơi mọi người bị ảnh hưởng không cân xứng bởi COVID-19 và có khả năng không được bảo hiểm / bảo hiểm dưới mức để giúp cộng đồng chậm phát triển ở những khu vực này
Thử nghiệm được thực hiện bởi Bộ Y tế Virginia, Sở Y tế Quận Fairfax và Phòng thí nghiệm Y tế Mako
Kiểm tra là miễn phí và lái xe qua / đi bộ. Không có cuộc hẹn.
Không có bảo hiểm, giới thiệu bác sĩ, hoặc nhận dạng là cần thiết
Bạn phải từ 2 tuổi trở lên để làm xét nghiệm COVID-19
Tải tờ rơi: Tiếng Anh | người Tây Ban Nha

Đây là một sự kiện thử nghiệm cộng đồng nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại các địa điểm dễ bị lây lan dịch bệnh hơn. Mọi người đều được nhắc nhở rằng có những hành động đơn giản mà tất cả chúng ta có thể làm để giữ cho gia đình và cộng đồng của chúng ta khỏe mạnh:

Rửa tay, trong 20 giây hoặc lâu hơn bằng xà phòng và nước
Sử dụng che mặt khi ở nơi công cộng và ở nhà nếu cần
Hạn chế việc vặt
Duy trì khoảng cách xã hội từ sáu feet (hai mét) trở lên ở nơi công cộng
Nếu bạn có thắc mắc về COVID-19, cần thêm thông tin hoặc cần kết nối với nhà y tế, hãy truy cập trang web của chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi theo số 703-267-3511
VIRGINIA DEPARTMENT OF HEALTH AND FAIRFAX COUNTY HEALTH DEPARTMENT BRINGING ONSITE COVID-19 TESTING TO ANNANDALE AND BAILEY’S CROSSROADS
In an effort to limit community spread in two communities that are disproportionately affected by COVID-19, public health departments will offer COVID-19 testing:

Saturday, May, 23, 10 a.m. – 6 p.m. | Annandale High School, 4700 Medford Drive, Annandale, VA, 22003
Sunday, May 24, 10 a.m. – 6 p.m. | Bailey’s Elementary School, 6111 Knollwood Dr., Bailey’s Crossroads, VA, 22041
About this testing:

It is being conducted free of charge in two select neighborhoods where people are disproportionately affected by COVID-19 and likely to be uninsured/under-insured to help slow community spread in these areas
Testing is made possible by the Virginia Department of Health, Fairfax County Health Department and Mako Medical Laboratories
Testing is free and drive-thru/walk-in. No appointments.
No insurance, physician referral, or identification are needed
You must be age 2 or older to have a COVID-19 test
Download the flyer: English | Spanish

This is a community testing event aimed to stop the spread of COVID-19 in locations that have been more vulnerable to disease spread. Everyone is reminded that there are simple actions we all can take to keep our families and community healthy:

Wash your hands, for 20 seconds or longer with soap and water
Use a face covering when in public, and at home if needed
Limit errands
Maintain social distancing of six feet (two meters) or more in public
If you have questions about COVID-19, need more information, or need to get connected to a medical home, visit our website or call us at 703-267-3511
VIRGINIA DEPARTMENT OF HEALTH AND FAIRFAX COUNTY HEALTH DEPARTMENT BRINGING ONSITE COVID-19 TESTING TO ANNANDALE AND BAILEY’S CROSSROADS
In an effort to limit community spread in two communities that are disproportionately affected by COVID-19, public health departments will offer COVID-19 testing:

Saturday, May, 23, 10 a.m. – 6 p.m. | Annandale High School, 4700 Medford Drive, Annandale, VA, 22003
Sunday, May 24, 10 a.m. – 6 p.m. | Bailey’s Elementary School, 6111 Knollwood Dr., Bailey’s Crossroads, VA, 22041
About this testing:

It is being conducted free of charge in two select neighborhoods where people are disproportionately affected by COVID-19 and likely to be uninsured/under-insured to help slow community spread in these areas
Testing is made possible by the Virginia Department of Health, Fairfax County Health Department and Mako Medical Laboratories
Testing is free and drive-thru/walk-in. No appointments.
No insurance, physician referral, or identification are needed
You must be age 2 or older to have a COVID-19 test
Download the flyer: English | Spanish

This is a community testing event aimed to stop the spread of COVID-19 in locations that have been more vulnerable to disease spread. Everyone is reminded that there are simple actions we all can take to keep our families and community healthy:

Wash your hands, for 20 seconds or longer with soap and water
Use a face covering when in public, and at home if needed
Limit errands
Maintain social distancing of six feet (two meters) or more in public
If you have questions about COVID-19, need more information, or need to get connected to a medical home, visit our website or call us at 703-267-3511
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/coronavirus-covid-19-testing

You May Also Like

More From Author