Các xe buýt Fairfax Connector của Quận Fairfax trong tiểu bang Virginia sẽ chạy theo Thời Khóa Biểu Chủ nhật vào Lễ tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ cho Thứ Hai Ngày 25 tháng 5 năm 2020


Theo tin Google translation trên trang mạng Quận Fairfax trong tiểu bang Virginia

Các xe buýt Fairfax Connector của Quận Fairfax trong tiểu bang Virginia sẽ chạy theo Thời Khóa Biểu Chủ nhật vào Lễ tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ cho Thứ Hai Ngày 25 tháng 5 năm 2020
Cdc xe buýt Fairfax Connector của Quận Fairfax trong tiểu bang Virginia sẽ chạy theo Thời Khóa Biểu Chủ nhật vào Lễ tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ cho Thứ Hai Ngày 25 tháng 5 năm 2020

Ngày 22 tháng 5 năm 2020

Do ngày lễ tưởng niệm, Fairfax Connector sẽ hoạt động dịch vụ vào Chủ nhật vào thứ Hai ngày 25 tháng 5 năm 2020.

Các tuyến sau hoạt động theo lịch trình Chủ nhật:

101 , 109 , 151 , 152 , 161 , 162 , 171 , 310 , 321 , 322 , 371 , 401 , 402 , 423 , 463 , 467 , 505 , 551 , 558 , 559 , 574 , 605 , 630 , 640 , 650 , 721 , 937 , 950 , 981 , 983 , RIBS 1 , RIBS 2 , RIBS 3 , RIBS 4 và RIBS 5 .

Các tuyến đường không được liệt kê ở trên không hoạt động vào Chủ nhật và do đó sẽ không hoạt động vào Thứ Hai ngày 25 tháng 5 năm 2020.
###
Fairfax Connector Will Operate Sunday Service on Memorial Day, Monday, May 25, 2020
For Immediate Release
May 22, 2020

Due to the Memorial Day Holiday, Fairfax Connector will be operating Sunday service on Monday, May 25, 2020.

The following routes operate on a Sunday schedule:

101, 109, 151, 152, 161, 162, 171, 310, 321, 322, 371, 401, 402, 423, 463, 467, 505, 551, 558, 559, 574, 605, 630, 640, 650, 721, 937, 950, 981, 983, RIBS 1, RIBS 2, RIBS 3, RIBS 4 and RIBS 5.

Routes not listed above do not operate on Sundays and therefore will not operate on Monday, May 25, 2020.
https://www.fairfaxcounty.gov/connector/news/c17_20?utm_source=twitter&utm_medium=social

You May Also Like

More From Author