Announcements Thông Báo

Lá Phiếu Mẫu của thành phố Fairfax cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ tại Tiểu Bang Virginia vào ngày 23 tháng 6 năm 2020

Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax Commonwealth of Virginia, SAMPLE BALLOT Ballot Style: 2 City of Fairfax Republican Party Primary Election Tuesday, [Read More…]

Press Releases Thông Báo

Lá Phiếu Mẫu của thành phố Fairfax cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ ở khu 11 Hạ viện Hoa Kỳ tại Tiểu Bang Virginia vào ngày 23 tháng 6 năm 2020

Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax Commonwealth of Virginia, SAMPLE BALLOT Ballot Style: 1 City of Fairfax Democratic Party Primary Election Tuesday, [Read More…]

Announcements Thông Báo

Thứ Bảy ngày 20 tháng Sáu là ngày cuối cùng để trực tiếp bỏ phiếu khiếm diện khi vắng mặt trong cuộc bầu cử sơ bộ của Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng Sáu tại Fairfax County Government Center từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Theo nguồn tin trên mạng của Quận Fairfax Tiểu Bang Virginia Fairfax County Votes @ fairfaxvotes Saturday is the last day to absentee vote in [Read More…]