Press Releases Thông Báo

Ngày bầu cử sắp đến gần và đây là các mẹo của Quận Fairfax trong Tiểu Bang Virginia nếu bạn bỏ phiếu sớm, bỏ phiếu qua thư hoặc trực tiếp vào Thứ Ba, ngày 3 tháng 11 cho cuộc Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2020

Theo nguồn tin trên mạng của Quận Fairfax trong Tiểu Bang Virginia Election Day is around the corner, and here are tips if you’re voting [Read More…]

Press Releases Thông Báo

Tất cả các khoản phạt và lãi suất sẽ được miễn cho các khoản thanh toán trực tuyến, trực tiếp, nộp tại một các địa điểm drop-off của của Quận Fairfax trong Tiểu Bang Virginia hoặc được đánh dấu bưu điện trước ngày 6 tháng 10 năm 2020

Theo nguồn tin trên mạng của Quận Fairfax trong Tiểu Bang Virginia Cập nhật Vấn đề Hệ thống Thanh toán Trực tuyến; Thay đổi về [Read More…]