Thông Báo

Thông Tin địa điểm bỏ phiếu & lá phiếu mẫu dành cho các Đại biểu của Quận Fairfax và Thành phố Fairfax trước khi quý vị có thể bỏ phiếu trong đại hội của Đảng Cộng Hòa Virginia 2021 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều thứ Bảy ngày 8 tháng 5

Theo nguồn tin trên mạng của Fairfax County Republican and Anh Tu Do Kính gửi những người yêu nước, Đây là một lời nhắc nhở [Read More…]